บริษัท ลีดเดอร์ ไฟร์ เซฟตี้ จำกัด ผู้แทนจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ดับเพลิงทุกชนิด โทร. 0-2524-2227-9 แฟกซ์. 0-2524-2230

 

LEADER FIRE SAFETY

and RESCUE TRAINING CENTER

ศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิง และกู้ภัย ลีดเดอร์ ไฟร์ เซฟตี้

 

 

ศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิง และกู้ภัย ลีดเดอร์ ไฟร์ เซฟตี้เกิดจากความตั้งใจที่จะเสริมความรู้เพื่อสร้างการเตรียมพร้อมในการป้องกัน

อุบัติเหตุจากเพลิงไหม้ด้วยความเพียบพร้อมในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นวิทยากรซึ่งมากด้วยประสบการณ์และเป็นที่ยอมรับในวงการดับเพลิง

ต่างประเทศ อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง ปลอดภัย ได้มารตฐานสากลรวมไปถึงหลักสูตรการฝึกอบรมที่มุ่งเน้นให้ผู้ฝึกสามารถนำความรู้

ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและเป็นกำลังสำคัญขององค์กรในการป้องกันอุบัติเหตุอันเกิดจากอัคคีภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเป็น

การลดการสูญเสียของชีวิตและทรัพย์สินของคนไทยทุกคน

 

หลักสูตร ดับเพลิงขั้นต้น

• ทฤษฎีการเกิดเพลิงไหม้
• จิตวิทยาเมื่อเกิดอัคคีภัย
• การป้องกัันแหล่งกำเนิดของการติดไฟ
• วิธีการดับเพลิงประเภทต่างๆ
•แผนการป้องกันและระงับอัคคีภัยและการประยุกต์ใช้ในสถานประกอบการ
• วิธีการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้ในการดับเพลิง

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
 

หลักสูตร การฝึกซ้อมดับเพลิงและการซ้อมหนีไฟ

• แผนการดับเพลิงและวิธีการดับเพลิง
• แผนการอพยพหนีไฟและวิธีการหนีไฟ
• การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย

 

หลักสูตร ผจญเพลิงขั้นสูง

• ความรู้ทั้วไปเกี่ยวกับไฟและอันตรายจากอัคคีภัย
• เทคนิคการใช้ (SCBA) และผจญเพลิง
• ฝึกทักษะการใช้อุปกรณ์ในการผจญเพลิงต่างๆ
• ฝึกซ้อมการจัดทีมในการเข้าผจญเพลิง
• การวางแผนช่วยเหลือและสั่งการเป็นทีม
• ฝึกการผจญเพลิงในอาคาร FLASH OVER
• ฝึกช่วยเหลือผู้ประสบภัยในอาคาร

 

ได้รับการรับรองจาก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม